Bianchi Sprint: snelheidontmoetstijl

De Bianchi Sprint is eenperfecte mix van snelheid, prestatie en stijl. Of je nu aan het racen bent of gewoongeniet van eenlangerit, met dezefiets zit je goed. Dit is waarom het opvalt:

 • Aerodynamischontwerp: strakframeontwerpdat de luchtweerstandvermindert, zodat u snellerkuntrijden met minder inspanning.
 • Lichtgewicht frame: Het carbonframe is sterk en tochlichtom het klimmengemakkelijker en de afdalingsnellertemaken.
 • Soepelschakelen: het wordtgeleverd met eenbetrouwbaarversnellingssysteemdatsnellewisselingenmogelijkmaakt, zodat de rijderzondervertragingenbijkanblijven.
 • Comfortabelrijden: De fiets is ontworpen met het oog op comfort, waardoor je erlang op kuntrijdenzondermoeteworden.
 • Opvallende looks: het kleurenschema van Bianchi wordtgebruikt, maar met eenvleugjestijl, zoalsdezefiets die zijnhoofddraaitzodrahij de straat op gaat.

Bianchi fietssokken: eennoodzaakvoorelkerit

Hoewelsokkenonbelangrijklijken, spelenzeeenbelangrijkerolbij het fietsen.Zezijnalsvolgt op maatgemaaktomuwfietservaringteverbeteren: Bianchi Fietssokkenzijnontworpenomuwfietservaring op verschillendemanierenteverbeteren.

 • Ademendmateriaal: dezesokkenzijngemaakt van vochtafvoerendmateriaaldat je voeten de hele dag droog en koelhoudt, zelfsbijhogetemperaturen.
 • Perfectepasvorm: omervoortezorgendatzeniettestrak of te los zitten, maar ondersteuningbiedenwaardat het meestnodig is; zemoetenwordengedragen met schoenen die nauwsluitendrond de enkelspassen.
 • Duurzaamheid: Hoe vaak je ookeenlangeritmaakt of de sokkenvaakwast, zezullennietslijten.
 • Stijl:Dezesokkenvoegenklasse toe aan je fietskleding en hebbeneeniconisch logo en de kleuren van Bianchi.
 • Comfort: Bianchi Fietssokkesn, die op de nodigepuntenzijnaangebrachtom extra pleziertijdenslangerittentegaranderen en tebeschermentegenmaagzweren.

Negeerditkleine maar crucialeapparaatnietals u maximaal comfort en prestaties wilt. Investeren in kwalitatievefietssokkenkan het verschilmaken!

Bianchi Specialissima: het toppunt van prestaties

De Bianchi Specialissima is de besteoptievoorveelwielrenners die premiumproductennodighebben. Het ontwerp en de modellenmaken het eenidealekeuzevoor de meestefietsers. Dit is waarom de Specialissimazospeciaal is:

 • Ultralicht frame: het gewicht van Specialissima is aanzienlijk lager. Hierdoor is hijontzettendlichtdankzij het carbonframewatideaal is voor het aangaan van steilebeklimmingen.
 • Countervail-technologie: Zelfs op ruigewegen is dezespecialetechnologieuitgevondenomtrillingenteverminderen en zo de soepelheid en het comfort tijdenseenreisteverbeteren.
 • Nauwkeurigrijgedrag: U kunt met vertrouwenbochteningaan of afdalendankzij de manierwaarop de geometrieervoorzorgtdatditnauwkeurigkanwordenafgehandeld op dit type fiets.
 • Hoogwaardigecomponenten: de Huge zorgtervoordat je absoluut de hoogsteprestatieskrijgt, of je nu aan het racen bent of gewoon casual rijdt.
 • Geweldigontwerp: Met zijnsnelle en stijlvolleontwerp, klassieke Bianchi-kleuren is diteenprachtigefiets die opvalt.

WaaromkiezenvoorBimici?

Erbestaatgeentwijfel over onzesterkepassievoorfietsenbijBimici, eenbedrijfdatzichtoelegt op het aanbieden van de bestefietsen en accessoiresvoor de verkoopaanonzeklanten. Hier is de redenomhiertekopen:

 • Professioneeladvies: Wijbeschikken over intelligentemedewerkers die u kunnenhelpenbij het vinden van de idealefietsen en accessoires.
 • Gevarieerdeselectie: We hebbeneengroteverscheidenheidaan Bianchi-fietsen en andereartikelen die tegemoetkomenaan de behoeften van iedereen die ernaar op zoek is.
 • Goedezekerheid: we doennooitconcessiesaan de kwaliteit van onzeproducten, we zijn de beste en de loyaliteit van onzeklanten is het bewijs.
 • Warm welkom: Wanneer u hulpnodigheeft, kunt u onsbenaderen, aangezienwijallemensen van dienstzijn, ongeachthunervaringsniveau met fietsen.

Neemvandaag de tijdomnaarBimicitegaan en tezienwelkverschilkwaliteitsuitrustingkanmaken in uwfietservaring.

Bianchi Sprint: snelheidontmoetstijl